Allmänna villkor - USIF -USIF Allmänna villkor - USIF

Allmänna villkor

ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap och träning i USIF GYM mellan den person som är namngiven i avtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del, och Upsala Studenters Idrottsförenings Hall AB, i detta sammanhang under namnet USIF GYM.

 

MEDLEMSKAP I USIF GYM

2.1 Medlem i USIF GYM kan vara den som:

 • Är fyllda 16 år.
 • Är fyllda 12 år och tränar tillsammans med målsman som då ansvarar för den omyndige personen. Även målsman ska vara medlem i USIF GYM.

2.2 Medlemskap i USIF GYM är personligt och gäller från och med det startdatum som anges i avtalet samt för den period som medlemmen har bundit sig för.

2.3 USIF GYM erbjuder medlemskap för tolv månader. Vid kontant betalning upphör medlemskapet utan uppsägning efter avtalad bindningsperiod. Vid autogirobetalning gäller medlemskapet i minst tolv månader och förlängs därefter tills vidare med en månads uppsägningstid.

2.4 Medlemskap utan bindningstid förekommer periodvis på USIF GYM. Vid detta avtal går det att säga upp sitt medlemskap när som helst efter tecknat avtal.  Vid ett avslut gäller 2 månads uppsägningstid.

2.5 Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut, samt följderna av dessa.

2.6 Alla medlemmar skall registrera (tagga) in sig, även om man går i en grupp.

 

MEDLEMMENS ANSVAR

3.1 Medlemmen förbinder sig;

 • att endast vistas USIF GYM:s lokaler under angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden.
 • att aldrig hjälpa icke-medlemmar att komma in i USIF GYM:s lokaler.
 • att alltid uppvisa sitt medlemskort vid begäran av USIF GYM.
 • att ta del av och följa gällande säkerhets- och ordningsregler för USIF GYM.
 • att ej medtaga träningsväska in i gymmet.
 • att använda rena träningskor som är anpassade för inomhusaktivitet i lokalen.
 • att använda handduk vid nyttjande av träningsmaskiner samt rengöra efter sig med rengöringsmedel som finns tillgängligt i lokalen.
 • att komma i tid till gruppträningsklasserna. Vid försenad ankomst har instruktören rätt att avvisa personen från klassen.
 • att ej tala i mobiltelefon så att det inte stör annan.
 • att ej ta med utrustning som finns i lokalen. Den tillhör USIF GYM.
 • att alltid följa anvisningar som ges av personalen på USIF GYM.
 • att inte försöka ta sig in i låsta utrymmen.

 

MEDLEMSKORT OCH/ELLER TAG

4.1 Medlemskortet och/eller tagen är egendom som tillhör USIF GYM och disponeras av medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemskortet;

 • att inte utan tillstånd från USIF GYM låna ut eller överlåta det till annan person.
 • att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust till USIF GYM.

 

USIF GYM:s ANSVAR

5.1 USIF GYM ska där det uppmärksammas avråda medlemmen från träning eller träningsmoment som personal på USIF GYM bedömer kan innebära ohälsa eller skada för medlemmen. Vid tveksamhet om medlemmens hälsa har USIF GYM rätt att kräva ett friskintyg från läkare.

5.2 USIF GYM ansvarar inte för hinder eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför USIF GYM:s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på lokaler som tillhör USIF GYM. Inte heller vid hinder eller begränsningar beroende av evenemang, långvariga strömavbrott, andra tekniska fel eller force majeure.

5.3 USIF GYM ansvarar inte för personskador vid olycksfall, ej heller för skador som orsakas av andra medlemmar eller andra personer. USIF GYM rekommenderar medlemmen att teckna egen försäkring.

5.4 USIF GYM ansvarar ej för värdesaker eller förlust av personliga föremål.

 

FRYSNING AV MEDLEMSKAP VID SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

6.1 Medlem som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid kan ansöka om frysning under högst tre månader. Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då USIF GYM godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med samma tid som frysningen varat. Under frysning spärras medlemskortet för tillgång till lokaler som tillhör USIF GYM.

6.2 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, tjänstgöring, utlandsjobb eller graviditet ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Ansökan om frysning ska ske en månad i förväg och styrkas med intyg. Godkänner USIF GYM frysning av medlemskap ska medlemmen erlägga en frysningsavgift.

6.3 Under uppehållet debiteras inte medlemmen för sitt medlemskap och medlemmens medlemskap förlängs i samma utsträckning som den godkända frysningsperioden har verkat.

6.4 USIF GYM avgör om skäl för frysning av medlemskapet är styrkta respektive tillräckliga.

 

AVGIFTER OCH BETALNING

7.1 Om medlemskortet förlorats har USIF GYM rätt att uttaga en administrationsavgift om 50 kr.

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter i förskott för hela bindningstiden vid kontant betalning. Vid autogirobetalning erlägger medlemmen månadsavgifter löpande. Det ankommer på medlemmen att vid autogirobetalning skriftligen lämna särskilt medgivande till överföring via autogiro. Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden kan omfatta månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad. Träning får ej ske utan att betalning erlagts i förskott.

7.3 USIF GYM har rätt att ändra sina avgifter. Ändringar gäller dock först efter utgången av bindningstiden. Undantaget är prisjusteringar föranledda av eventuella ändringar av moms eller andra skatter.

7.4 Har medlemmen valt månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar USIF GYM en påminnelsefaktura på betalning av förfallen månadsavgift. Betalas inte påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen skickar USIF GYM skulden till inkasso. USIF GYM har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på konto tillhörande USIF GYM. Om USIF GYM inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan har USIF GYM rätt att utan påföljd enligt p.8 nedan rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

UPPHÖRANDE AV MEDLEMSAVTAL

8.1 Medlemsavtalet upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för om betalningen gjordes kontant. Medlemmen kan när som helst, till utgången av kalendermånaden efter vilken uppsägningen görs, säga upp sitt medlemskap avseende autogirobetalning för vilken bindningstiden har löpt ut.

8.2 Medlem som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan råda över, som gör att medlemmen är förhindrad att nyttja sitt medlemskap
(t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller liknande omständigheter som kan styrkas med intyg) kan ha möjlighet att genom att meddela USIF GYM avsluta medlemskapet även om bindningstid återstår. Medlemskapet upphör den dagen då USIF GYM godkänner ansökan. USIF GYM debiterar vid godkännande en slutavgift omfattande hälften av de ännu inte till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden. Dock alltid minst en månadsavgift.

8.3 USIF GYM har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan utan återbetalning om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och inte efter anmodan av USIF GYM omedelbart vidtar tillräcklig rättelse (eller om företeelsen upprepas inom tre månader);

 • bryter mot säkerhets- eller ordningsregler.
 • bryter mot anvisningar givna av personalen på USIF GYM så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.
 • träning sker utan att korrekt betalning erlagts.

 

ÅTERBETALNING AV ERLAGDA AVGIFTER VID FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV MEDLEMSAVTALET

9.1 USIF GYM återbetalar, vid förtida upphörande av medlemskapet under bindningstid och efter begäran av medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som medlemmen bundit sig för i medlemskapet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemskapet upphör på grund av någon av följande omständigheter;

 • USIF GYM och medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa eller
 • ändrat förhållande enligt punkt 8.2

9.2 USIF GYM återbetalar inte några avgifter om medlemmen blivit avstängd eller uppsagd enligt punkt 8.3.

 

UPPSÄGNING

10.1 Om du inte längre befinner dig i bindningstiden och vill säga upp ditt avtal så är din uppsägningstid en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden.

10.2 Vid ej bundet kort är det två månaders uppsägning

10.3 Uppsägning sker skriftligen vid usif’s reception

 

ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

11.1 USIF GYM har rätt att ändra dessa allmänna villkor, varvid de nya villkoren för medlemmar med återstående bindningstid träder i kraft efter bindningstidens utgång.

 

Upsala Studenters Idrottsförenings Hall Aktiebolag
Orgnr:
556198-5879