USIF föreningsstämma 2021 - USIF -USIF USIF föreningsstämma 2021 - USIF

USIF föreningsstämma 2021

Ordinarie Föreningsstämma 2021 Upsala Studenters IF

OBS! Information om årsredovisningar finns utskrivna på USIF för den/de som vill ha inför stämman

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Styrelsen bjuder härmed in samtliga medlemmar i USIF till föreningsstämma att hållas tisdagen den 20 april, kl. 18.00.

Med anledning av myndigheternas rekommendationer i enlighet med riksidrottsförbundets riktlinjer kommer mötet att genomföras med hjälp av den virtuella mötesplattformen ZOOM. Instruktioner för nya användare finner ni längst bak i denna kallelse samt på hemsidan usif.se

 • LÄNK TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2020 – HÄR!

Dagordning:

Öppnande av föreningsstämman

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av protokollskrivare
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Verksamhetsberättelse 2020
 8. Föredragning av föreningens (och hallbolagets) årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen för föreningens årsredovisning
 10. Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning
 11. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott i föreningen
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Fråga om arvoden
 14. Verksamhetsplan 2021 (i) Uppdatering av status gällande motion som antogs föregående årsmöte rörande föreningens arbete med jämställdhetsfrågor
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och antal utskott jämte utskottsledamöter (vilka väljs ett år i taget) samt val av styrelseledamöter och utskottsledamöter
 16. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsledare (om sådan inte anmälts sker inget godkännande)
 17. Val av revisor
 18. Val av ombud till distrikt och RF
 19. Val av valberedning (som ska bestå av tre personer)
 20. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 21. Övriga ärenden, som anmälts i behörig ordning (i) Motion gällande tillägg till stadgarna rörande valberednings sammansättning och årsplanering (ii) Godkännande av ansökan om medlemskap i Svenska Parasport förbundet
 22. Stämmans avslutning.
 23. Anslut till ett Zoom möte

Behöver du hjälp med ZOOM hör av sig till reception@usif.se

 • LÄNK TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2021 – HÄR!